Henkilötietojen suojaa koskeva politiikka (GDPR)

Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi loukkaamatta yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi.
Pikalinkit

Oikeus yksityisyyteen on yksi t√§rkeimmist√§ ihmisoikeuksista. Osoitteessa LEP d.o.o. (j√§ljemp√§n√§ "yritys"), olemme hyvin tietoisia t√§st√§, ja siksi kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyytt√§ ja k√§sittelemme heid√§n henkil√∂tietojaan vastuullisesti, huolellisesti ja sovellettavan lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti. P√§√§sy henkil√∂tietoihin on sallittu vain yhti√∂n valtuutetulle henkil√∂st√∂lle ja sopimusk√§sittelij√∂ille siin√§ laajuudessa ja siin√§ tarkoituksessa, joka on ehdottoman v√§ltt√§m√§t√∂n solmituista sopimussuhteista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien sujuvan t√§yt√§nt√∂√∂npanon, varmistamisen ja t√§ytt√§misen kannalta.

Asianmukaisin toimenpitein varmistamme, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi henkilötietoihin, suojaamme niiden luottamuksellisuutta ja eheyttä ja estämme niiden katoamisen tai tahattoman tuhoamisen koko käsittelyn ajan. Emme ole vastuussa tietokonejärjestelmään "murtautumisesta"!

Yritys ja sen henkilötietojen käsittelijät noudattavat täysin henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita, jotka ovat:

 1. Käsittelemme käyttäjien henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.
 2. Keräämme henkilötietoja ennalta määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin; emme käsittele henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, lukuun ottamatta käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastollisiin tarkoituksiin tietyin edellytyksin.
 3. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.
 4. Varmistamme, että käsittelemämme henkilötiedot ovat tarkkoja ja säännöllisesti päivitettyjä; virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan.
 5. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.
 6. Varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, johon kuuluu luvattoman tai laittoman käsittelyn sekä vahingossa tapahtuvan katoamisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen estäminen asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

1. YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVA YHTEYSHENKIL√Ė

Henkil√∂tietojen k√§sittelyyn ja k√§ytt√∂√∂n, tiedottamiseen, korjauksiin, est√§miseen, henkil√∂tietojen poistamiseen tai ilmoitussuostumuksen peruuttamiseen, suostumuksen peruuttamiseen liittyviss√§ kysymyksiss√§ ota yhteytt√§ osoitteeseen info@

wine-tours-slovenia.comwinetastingbled.com (j√§ljemp√§n√§ 1 kohdassa tarkoitettu s√§hk√∂postiosoite).

2. MIT√Ą HENKIL√ĖTIETOJA KER√ĄT√Ą√ĄN

 • Henkil√∂kohtaiset perustiedot (esim. etu- ja sukunimi);
 • viestint√§tiedot (esim. osoite, posti, puhelinnumero);
 • tiedot yhti√∂n ja sinun v√§lisest√§ viestinn√§st√§;
 • maksutiedot;
 • muut suostumuksen perusteella saadut tiedot.

3. MITK√Ą OVAT HENKIL√ĖTIETOJESI K√ĄSITTELYN OIKEUSPERUSTAT?

Voimme käsitellä henkilötietoja henkilötietojen suojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti:

 • jos se on tarpeen sopimuksen tekemist√§ ja/tai t√§ytt√§mist√§ varten (hakemus tapahtumaan, ty√∂pajaan jne.).
 • jos laki niin vaatii;
 • jos suostumus on annettu (joka voidaan peruuttaa milloin tahansa);
 • jos k√§sittely on tarpeen yhti√∂n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

3.1. TEHTYYN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA K√ĄSITTELY

Yritys käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja täyttääkseen sopimussuhteeseen perustuvat velvoitteensa tapahtumien, työpajojen tai muiden sopimuspuolten välillä sovittujen palvelujen järjestämiseksi. Oikeuksien käyttämisen ja sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä yritys käsittelee yksilöiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • yksil√∂n tunnistaminen;
 • tarjouksen laatiminen ja sopimuksen tekeminen;
 • palvelujen tarjoaminen, jolloin yritys voi antaa tietoja sopimuskumppaneille, jotka toteuttavat yksitt√§isen palvelun (esim. y√∂pymisvuorokauden tarjoaja jne.).
 • ilmoitusten l√§hett√§minen yksityishenkil√∂ille sopimussuhteen toteuttamisesta;
 • tiedottaminen tietty√§ alaa koskevan lains√§√§d√§nn√∂n muutoksista tai myyntiehtojen muutoksista;
 • laskutuspalvelut;
 • vastalauseiden tai valitusten ratkaiseminen;
 • mahdollisten perint√§menettelyjen toteuttaminen, saatavien myynti;
 • muihin tarkoituksiin, jotka ovat tarpeen sopimussuhteen solmimiseksi tai toteuttamiseksi.

Yritys käsittelee tietoja raporttien laatimista ja jatkotoimien suunnittelua varten siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä liiketoimien todentamiseksi ja tunnistamiseksi.

Yritys käsittelee kaikki tarvittavat tiedot tapahtumien ja niihin liittyvien palveluiden tai muiden yksilön tilaamien palveluiden järjestämistä varten. Näihin kuuluvat erityisesti, mutta ei yksinomaan: nimi, etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, paikkakunta, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.

Emme tarvitse nimenomaista suostumusta henkilötietojen sopimusperusteiseen käsittelyyn.

Tapahtumissa tai työpajoissa, jotka liittyvät tiukasti valokuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen (Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa tai Instagramissa), valokuvaaminen ja kuvien julkaiseminen on osa tapahtumaa tai työpajaa. Siitä huolimatta, että valokuvaaminen ja kuvien julkaiseminen on sopimussuhde, yritys hankkii silti yksilön nimenomaisen suostumuksen. Jos nimenomaista suostumusta valokuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen ei anneta eikä yritys pysty varmistamaan, että henkilö ei ole kuvassa, yrityksen on perusteltua hylätä hakemus tällaiseen tapahtumaan tai työpajaan.

Jos henkilö ei anna kaikkia henkilötietoja, joita yritys tarvitsee sopimussuhteen täyttämiseksi, yritys ei voi toteuttaa henkilön tilausta. Näin ollen Yhtiö hankkii ja käsittelee aina vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen sopimussuhteen täyttämiseksi.

3.2. LAKIIN PERUSTUVA K√ĄSITTELY

Oikeusperuste tarkoittaa, että yritys käsittelee yksilön henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännössä asetetut oikeudelliset velvoitteet. Slovenian tasavallassa tiettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudelliset velvoitteet määräytyvät erityisesti seuraavasti:

Arvonlisäverolaki ZDDV-1;

Verotusmenettelylaki;

Osakeyhtiölaki;

Kirjanpitolaki;

Arvonlisäverolain täytäntöönpanoa koskevat säännöt;

Slovenian tilinpäätösstandardit.

Jos yritys käsittelee verkko-ostoksen tai palvelutilauksen tehneen henkilön henkilötietoja, se säilyttää laskun 10 vuotta (samoin kuin henkilön/ostajan tiedot tilillä).

3.3. OIKEUTETTUUN ETUUN PERUSTUVA K√ĄSITTELY

Yritys voi käsitellä tietoja oikeutetun edun perusteella, jota Yritys tai kolmas osapuoli ajaa, paitsi silloin, kun tällaiset edut menevät sen henkilön etujen tai perusoikeuksien ja -vapauksien edelle, johon henkilötietojen suojaa edellyttävät tiedot liittyvät, erityisesti silloin, kun tiedot liittyvät lapseen. Jos kerättyjä henkilötietoja käytetään edelleen, yritys suorittaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen arvioinnin. Tällainen tietojen jatkokäyttö esimerkiksi pseudonymisoidussa tai aggregoidussa muodossa tarkoittaa tietojen laillista käyttöä markkinointiin ja muihin yrityksen liiketoiminnallisiin tai teknisiin analyyseihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan myös suoramarkkinointi kuuluu oikeutettuihin etuihin. Suoramarkkinointia varten yritys voi ilman suostumusta luoda yksilöllisiä profiileja valittuja palveluja koskevien perustietojen perusteella, kuten esimerkiksi valitun palvelun tyyppi tai erityispiirteet, valinnan ajankohta tai aiemmat markkinointikontaktit henkilöön, erityisesti kiinnostuksen tai kiinnostuksen puutteen ilmaisemisen osalta tiettyjä palveluja kohtaan. Tällainen perusprofilointi ei koskaan saa sisältää arkaluonteisia tietoja. Henkilö voi vastustaa käsittelyä rajoitusoikeuden mukaisesti (7.4 kohta).

Perustuen oikeutettuun etuun yhtiö voi ottaa yhteyttä henkilöön parantaakseen palvelua tai määrittääkseen hänen tyytyväisyytensä palveluihin, vaikka tämä ei olisikaan ehdottoman välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi. Yksilöiden edun vuoksi Yhtiö ei ota yhteyttä niihin henkilöihin, jotka ovat vastustaneet tätä.

Yrityksellä on oikeutettu etu säilyttää ja käyttää tietoja edelleen markkinointiin, liiketoimintasuunnitteluun ja vastaaviin tarkoituksiin tehtäviin analyyseihin ja tutkimuksiin, kunnes lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.

3.4. HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYYN ANNETTUUN SUOSTUMUKSEEN PERUSTUVA K√ĄSITTELY

Selkeä suostumus on perusta henkilötietojen käsittelylle, jolle yrityksellä ei ole laillista tai sopimukseen perustuvaa oikeusperustaa. Suostumus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • tiedottaminen yrityksen muista tarjouksista ja palveluista, mik√§ tapahtuu yksinomaan yksil√∂n valitseman viestint√§kanavan kautta;
 • tapahtuman tai ty√∂pajan valokuvaaminen ja tallentaminen yhti√∂n toiminnan esittely√§ varten sek√§ valokuvien, videoiden ja √§√§nitallenteiden julkaiseminen yhti√∂n verkkosivustolla ja Facebook-, Twiter-, YouTube- ja Instagram-profiileissa.

Henkilö antaa suostumuksen itse, jos kyseessä on lapsi, suostumuksen antaa toinen vanhemmista tai laillinen edustaja.

Näissä tapauksissa henkilötietoja käsitellään siinä laajuudessa ja siinä tarkoituksessa, joka on sallittua yksilön ilmoituksen mukaan ja sovittujen viestintäkanavien kautta, kunnes se peruutetaan.

Jos henkilö ei anna suostumustaan henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn yhtä tai useampaa yksilöllisessä suostumuksessa määriteltyä tarkoitusta varten, tällä ei ole seurauksia tietojen osalta, joiden käsittely toteutetaan muiden oikeusperustojen perusteella.

Suostumuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan annetun suostumuksen puitteissa ja sitä varten, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumuksessa nimenomaisesti mainita näin ja ellei henkilö suostu siihen, että henkilötiedot voidaan luovuttaa suostumuksessa mainitulle henkilötietojen käsittelijälle.

Henkilö voi peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tietosuojapisteeseemme (kohta 8). Suostumus voidaan peruuttaa sähköpostitse, joka lähetetään kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

4. KUINKA KAUAN HENKIL√ĖTIETOJA S√ĄILYTET√Ą√ĄN

Henkilötietoja säilytetään henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien säännösten mukaisesti. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lain mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja, joita käsittelemme henkilön henkilökohtaisen suostumuksen perusteella, pysyvästi, kunnes ne peruutetaan. Henkilötietoja, joita käsittelemme lain tai sopimussuhteen perusteella, säilytetään niin kauan kuin laki määrää.

Jos tietoja käsitellään yksilön suostumuksen perusteella Yrityksen markkinoinnin vuoksi, tietoja voidaan käsitellä tarpeellisessa laajuudessa niin kauan kuin se on tarpeen tällaisen markkinoinnin tai palvelujen tarjoamisen kannalta.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan tosiasiallisesti ja pysyvästi tai anonymisoidaan siten, ettei niitä voida enää yhdistää henkilöön.

5. MITEN SUOJAAMME HENKIL√ĖTIETOJA

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta käytöltä tai käytöltä sekä tahattomalta katoamiselta tai niiden eheyden heikentymiseltä. Olemme suunnitelleet nämä toimenpiteet ottaen huomioon IT-infrastruktuurimme, mahdolliset vaikutukset yksilön yksityisyyteen ja kustannukset sekä alan nykyiset standardit ja käytännöt. Sopimusperusteiset henkilötietojen käsittelijämme käsittelevät henkilötietojasi vain, jos ne noudattavat näitä teknisiä ja organisatorisia turvatoimia.

Tietoturvan ylläpitäminen tarkoittaa henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamista:

 • luottamuksellisuus ja eheys: yksil√∂iden henkil√∂tiedot on suojattava luvattomalta tai laittomalta k√§sittelylt√§ sek√§ tahattomalta h√§vi√§miselt√§, tuhoamiselta tai vahingoittamiselta;
 • saatavuus: varmistamme, ett√§ valtuutetuilla henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ill√§ on p√§√§sy henkil√∂tietoihin vain tarvittaessa.

Tietoturvamenettelyihimme kuuluvat muun muassa pääsyn turvaaminen, varmuuskopiot, valvonta, tarkistaminen ja ylläpito sekä tietoturvaloukkausten hallinta.

6. KUKA K√ĄSITTELEE HENKIL√ĖTIETOJA

Riippuen siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilöiden henkilötietoja, voimme luovuttaa näitä tietoja seuraaviin luokkiin kuuluville henkilötietojen käsittelijöille:

 1. a) Yhti√∂n sis√§ll√§ ty√∂ntekij√§.
 2. b) Liikekumppanimme jonka edellyt√§mme noudattavan sovellettavia lakeja ja henkil√∂tietojen suojaa koskevia periaatteita ja kiinnitt√§v√§n suurta huomiota henkil√∂tietojen luottamuksellisuuteen:
 • mainos-, markkinointi- ja myynninedist√§mistoimistot ja -palveluntarjoajat, esim. MailChimp, Google (Google - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Google AdWordsissa, ev√§stetunniste Google Analyticsin analysointia varten; Facebook - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Facebook Custom Audiencesissa), jotka auttavat meit√§ toteuttamaan ja analysoimaan kampanjoidemme ja myynninedist√§mistoimiemme tehokkuutta.
 • yritykset, jotka suorittavat palveluja yritykselleeli kirjanpitopalvelujen tarjoaja
 • luonnolliset ja oikeushenkil√∂t, jotka ovat sopimuskumppaneitamme ja tarjota konsultointia tai yksil√∂llisi√§ palveluja yhti√∂lle yhti√∂n ja yksityishenkil√∂n v√§lisen sopimussuhteen toteuttamiseksi (esim. kumppanitoimistot, hotellit, lentoyhti√∂t, lentoyhti√∂t jne.);
 1. c) Muut kolmannet henkil√∂t kun laki sit√§ vaatii tai kun se on laillisesti tarpeen seuraavien suojaamiseksi:
 • Yhti√∂ (lakien, viranomaisvaatimusten, oikeuden p√§√§t√∂sten, oikeudellisten menettelyjen, raportointivelvoitteiden ja viranomaisille ilmoittamisvelvoitteiden noudattaminen jne.), Yhti√∂n toimintatapojen ja sopimusten noudattamisen tarkistaminen tai valvominen;
 • Yhti√∂n ja/tai sen asiakkaiden oikeudet, omaisuus tai vakuudet yritystapahtumiin liittyen: liiketoimintansa tai sen osan siirt√§misen tai luovuttamisen yhteydess√§ tai muutoin fuusioiden, yhdist√§misten, m√§√§r√§ysvallan muutosten ja Yhti√∂n uudelleenorganisoinnin yhteydess√§.

Edellä kohdassa b) luetellut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää henkilötietoja omien etujensa ajamiseen. Jokaisen henkilön on pidettävä mielessä, että edellä kohdissa b) ja c) luetellut käsittelijät, erityisesti palveluntarjoajat, jotka tarjoavat palveluja sovellusten puitteissa ja/tai omien kanaviensa kautta, voivat erikseen kerätä henkilötietojasi. Tällöin ne ovat yksin vastuussa niiden valvonnasta, ja niiden on tehtävä yhteistyötä yksityishenkilöiden kanssa niiden ehtojen mukaisesti.

7. HENKIL√ĖTIETOJASI KOSKEVAT MAHDOLLISUUTESI JA OIKEUTESI

Yhtiö huolehtii siitä, että yksityishenkilöt käyttävät oikeuksiaan ilman aiheetonta viivytystä, mutta joka tapauksessa viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Yhtiö voi pidentää yksilön oikeuksien käyttämisen määräaikaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Jos määräaikaa pidennetään, Yhtiön on ilmoitettava pidennyksestä yksityishenkilölle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja perusteltava viivästys.

Jos henkilö, jota henkilötiedot koskevat, lähettää pyynnön sähköpostitse, tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ellei henkilö toisin pyydä.

7.1. OIKEUS TUTUSTUA TIETOIHIN

Kukin henkilö voi ottaa meihin yhteyttä 1. kohdassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen saadakseen tietää, mitä henkilötietoja käsittelemme. Jokaisella henkilöllä on oikeus saada henkilötietoja ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien:

 • k√§sittelyn tarkoitus;
 • henkil√∂tietoryhm√§t;
 • k√§ytt√§j√§t ja oikeussubjektit, joille henkil√∂tietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan;
 • mahdollisuuksien mukaan henkil√∂tietojen arvioitu s√§ilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, s√§ilytysajan m√§√§ritt√§misess√§ k√§ytetyt perusteet;
 • oikeus vaatia rekisterinpit√§j√§√§ oikaisemaan tai poistamaan henkil√∂tiedot tai rajoittamaan henkil√∂tietojen k√§sittely√§ suhteessa henkil√∂√∂n, jota henkil√∂tiedot koskevat, tai oikeus vastustaa t√§llaista k√§sittely√§;
 • oikeus tehd√§ valitus valvontaelimelle;
 • kun henkil√∂tietoja ei ker√§t√§ yksil√∂lt√§, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden l√§hteest√§.

7.2. OIKAISUOIKEUS

Jos henkilö havaitsee virheitä henkilötiedoissaan tai jos hän havaitsee ne puutteellisiksi tai vääriksi, hän voi pyytää yritystä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

7.3. OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä. Yhtiö on velvollinen poistamaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä:

 • kun henkil√∂tietoja ei en√§√§ tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on ker√§tty tai muuten k√§sitelty;
 • jos henkil√∂ peruuttaa henkil√∂tietojen k√§sittelyn perustana olevan suostumuksen ja jos k√§sittelylle ei ole muuta oikeusperustaa;
 • jos henkil√∂ vastustaa k√§sittely√§ yrityksen oikeutetun edun perusteella, vaikka henkil√∂tietojen k√§sittelylle ei ole olemassa vallitsevia oikeudellisia perusteita;
 • jos henkil√∂ vastustaa k√§sittely√§ suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • kun henkil√∂tiedot on poistettava EU:n lains√§√§d√§nn√∂n tai Slovenian oikeusj√§rjestyksen mukaisen oikeudellisen velvoitteen t√§ytt√§miseksi;
 • jos tiedot on ker√§tty virheellisesti alaik√§iselt√§ henkil√∂lt√§ tietoyhteiskunnan k√§ytt√∂√§ varten, joka ei sovellettavan lain mukaan voi antaa t√§llaisia tietoja.

(paitsi joissakin tapauksissa, esimerkiksi liiketoimen todistamiseksi tai jos laki sitä vaatii).

7.4. OIKEUS RAJOITUKSIIN

Jokainen henkilö voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, kun:

 • h√§n kyseenalaistaa tietojen oikeellisuuden niin kauan, ett√§ Yhti√∂ voi tarkistaa henkil√∂tietojen oikeellisuuden;
 • k√§sittely on lainvastaista ja henkil√∂ vastustaa henkil√∂tietojen poistamista ja pyyt√§√§ sen sijaan niiden k√§yt√∂n rajoittamista;
 • Yhti√∂ ei en√§√§ tarvitse henkil√∂tietoja k√§sittelyn tarkoituksiin, mutta henkil√∂, jota henkil√∂tiedot koskevat, tarvitsee niit√§ oikeudellisten pyynt√∂jen esitt√§miseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen;
 • henkil√∂ on esitt√§nyt k√§sittely√§ koskevan vastalauseen, kunnes on varmistettu, ett√§ yhti√∂n lailliset syyt ovat etusijalla henkil√∂n esitt√§miin syihin n√§hden.

7.5. OIKEUS TIETOJEN SIIRRETT√ĄVYYTEEN

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut yhtiölle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yhtiön estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos käsittely suoritetaan automatisoidusti.

7.6. OIKEUS VASTUSTAA

Jokaisella henkilöllä on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu yhtiön tai kolmannen henkilön ajamiin oikeudellisiin etuihin, jos se liittyy hänen erityisiin olosuhteisiinsa. Tällöin Yhtiö lopettaa henkilötietojen käsittelyn, paitsi jos se osoittautuu tarpeelliseksi käsittelyyn liittyvistä syistä, jotka ovat tärkeämpiä kuin yksilön edut, oikeudet ja vapaudet, tai oikeudellisten vaateiden täytäntöönpanoa tai puolustamista varten. Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, jokaisella henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos suoramarkkinointi perustuu suostumukseen, vastustamisoikeutta voidaan käyttää peruuttamalla annettu suostumus.

8. KENEEN VOIN OTTAA YHTEYTT√Ą, JOS MINULLA ON KYSYTT√ĄV√Ą√Ą HENKIL√ĖTIEDOISTANI?

Olemme j√§rjest√§neet yhteyspisteen, joka vastaa kysymyksiisi tai vaatimuksiisi, jotka koskevat henkil√∂tietojasi (ja niiden k√§sittely√§) ja oikeuksiesi k√§ytt√§mist√§. Voit l√§hett√§√§ meille kohdassa 1 mainittu s√§hk√∂postiosoite.

Henkilötietoihin liittyviä oikeuksia käyttäessämme saatamme vaatia sinulta lisätietoja luotettavaa tunnistamista varten, ja voimme kieltäytyä toimista vain, jos voimme todistaa, ettemme voi tunnistaa sinua luotettavasti.

9. OIKEUS TEHD√Ą HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYYN LIITTYV√Ą VALITUS.

Jokaisella on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä valitus Valitukset on lähetettävä kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus suoraan tietosuojavaltuutetulle, jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Slovenian tai EU:n henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Jos olet käyttänyt tietojensaantioikeutta ja päätöksen saatuasi uskot, että saamasi henkilötiedot eivät ole pyytämiäsi henkilötietoja tai että et ole saanut kaikkia vaadittuja henkilötietoja, voit tehdä perustellun valituksen yritykselle 15 päivän kuluessa ennen valituksen tekemistä tietosuojavaltuutetulle. Yhtiö tekee päätöksen valituksesta kuin uudesta pyynnöstä viiden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

GDPR tulee voimaan 10.4.2019.

Järjestämme omatoimisia ja opastettuja vaellusretkiä Tour du Mont Blancilla ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan vaelluksensa yhdellä Euroopan kauneimmista poluista.
© Copyright by Tours Du Mont Blanc
Salkkuyhtiö World Discovery.