Afstand van aansprakelijkheid

Snelle links

Risicoaanvaarding en overeenkomst tot vrijwaring

De ondertekenaar erkent dat het plezier en de opwinding van avontuurlijke reizen deels voortkomen uit de inherente risico's van reizen en activiteiten buiten de geaccepteerde veiligheid van het leven thuis of op het werk, en dat deze inherente risico's bijdragen aan dit plezier en opwinding, en redenen zijn voor mijn vrijwillige deelname. Daarom erken ik dat ik op de hoogte ben van de inherente gevaren en risico's verbonden aan deelname aan een Slovenia Discovery, HUD d.o.o., (vervolg: het Bedrijf) ervaring, inclusief die verbonden aan reizen, wandelen, fietsen, skiën en avontuurlijke reizen.

Inherente gevaren en risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico op letsel of overlijden door:

 • fietsbotsingen met motorvoertuigen, andere fietsen, dieren en/of voetgangers
 • gevaren op de weg, waaronder oneffenheden, smalle wegen, gebrek aan aparte fietspaden, onvoorspelbare gevaren en omstandigheden op de weg
 • uitglijden en vallen
 • consumptie van alcoholische dranken, bedorven voedsel of niet-drinkbaar water
 • mogelijke apparatuurstoringen en/of defecten van mijn eigen apparatuur of die van anderen
 • blootstelling aan de elementen, waaronder hitte, kou, zon, water, sneeuw en wind
 • mijn eigen nalatigheid en/of de nalatigheid van anderen, inclusief reisleiders, andere gasten, medewerkers, agenten en/of vertegenwoordigers van het bedrijf
 • terrein, stroomversnellingen, weer, paden en routelocatie verkeerd inschatten
 • grote hoogte
 • aanval door of ontmoeting met insecten, reptielen en/of andere dieren
 • ongevallen of ziekten die zich voordoen op afgelegen plaatsen waar geen medische diensten beschikbaar zijn
 • vermoeidheid, afkoeling, oververhitting en/of duizeligheid, die mijn/onze reactietijd kunnen verminderen en het risico op een ongeval kunnen verhogen
 • nalatigheid met betrekking tot fiets of helm, bekende of onbekende medische aandoeningen, fysieke excursie waarop ik niet ben voorbereid of andere dergelijke ongevallen
 • de nalatigheid of het gebrek aan adequate training van agenten of werknemers van het Bedrijf die proberen te helpen met medische of andere hulp voordat of nadat letsel is ontstaan
 • ongeval of ziekte zonder toegang tot middelen voor snelle evacuatie of beschikbaarheid van medische benodigdheden of diensten
 • de toereikendheid van medische zorg nadat deze is verleend

Ik begrijp dat de beschrijving van deze risico's niet volledig is en dat onbekende of onverwachte risico's kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlijden. Ik ga ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen welzijn en nalatigheid. Ik neem vrijwillig en vrijwillig de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid op me voor deze risico's en voor de verwondingen of de dood die kunnen optreden als gevolg van deze risico's, zelfs als deze verwondingen of de dood optreden op een manier die niet te voorzien was op het moment dat deze overeenkomst werd ondertekend.

Vrijgave

Hierbij ontsla en vrijwaar ik het Bedrijf, zijn werknemers, reisleiders, onderaannemers, aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, opvolgers, agenten en rechtverkrijgenden (gezamenlijk het Bedrijf) met betrekking tot enig letsel, invaliditeit, overlijden, verlies of schade aan persoon of eigendom, hetzij veroorzaakt door nalatigheid of anderszins. Bovendien, zonder beperking, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor enig letsel, verlies of schade aan persoon of eigendom, overlijden, vertraging of ongemak in verband met de levering van goederen of diensten veroorzaakt door of als gevolg van, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlogshandelingen of burgerlijke onrust, oproer of opstand, stakingen of andere arbeidsactiviteiten, criminele of terroristische activiteiten van welke aard dan ook, overboeking of downgrading van accommodaties, mechanische of andere defecten aan vliegtuigen of andere transportmiddelen of het niet tijdig aankomen of vertrekken van transportmiddelen.

Ik ga ermee akkoord dat deze vrijwaring wettelijk bindend is voor mij persoonlijk, alle leden van mijn gezin en alle minderjarigen die met mij meereizen, mijn en hun erfgenamen, opvolgers, rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers, waarbij het mijn intentie is om alle risico's in verband met deze reis volledig op mij te nemen en het Bedrijf te vrijwaren van alle aansprakelijkheden voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Door het aangaan van deze Overeenkomst vertrouw ik niet op enige mondelinge of schriftelijke vertegenwoordiging of verklaringen van het Bedrijf, anders dan wat is uiteengezet in deze Overeenkomst.

Medische behandeling

Ik begrijp dat het Bedrijf geen verantwoordelijkheid heeft om medische zorg te verlenen aan deelnemers en geen aanbod heeft gedaan of belofte heeft gedaan om dit te doen. Ik machtig het Bedrijf om namens mij medische zorg te verkrijgen en/of mij te vervoeren naar een medische faciliteit, indien nodig, en ik onthef hierbij het Bedrijf van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verkrijgen van medische zorg namens mij of het vervoeren naar een medische faciliteit. Ik ga er verder mee akkoord om alle kosten te betalen die verband houden met dergelijke zorg of vervoer. Zonder het voorgaande te beperken, doe ik uitdrukkelijk afstand van elke claim die ik of iemand namens mij tegen het Bedrijf kan indienen met betrekking tot medische zorg en het verlenen of nalaten van het verlenen van dergelijke zorg.

Verzekering

Ik begrijp dat het bedrijf voor geen enkele deelnemer een ziektekosten-, medische of arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft of onderhoudt. Elke deelnemer wordt geacht en aangemoedigd om zijn of haar eigen reisverzekering af te sluiten, evenals een medische of ziektekostenverzekering, en om zijn of haar eigen ziektekostenverzekeraar te raadplegen over de dekking tijdens het reizen in het buitenland.

Vrijwaring

Ik ga ermee akkoord het bedrijf te vrijwaren van alle claims die tegen het bedrijf worden ingediend op basis van mijn acties, nalatigheden en/of schending van de algemene voorwaarden.

Rechtskeuze/plaatskeuze - Geschillen

Ik ga ermee akkoord dat elk geschil met betrekking tot, in verband met of verwijzend naar dit contract, brochures of andere literatuur met betrekking tot mijn reis, of de reis zelf uitsluitend wordt beslecht door een bevoegde rechtbank in Ljubljana, Slovenië. Op dergelijke procedures is Sloveens recht van toepassing. De partijen begrijpen en komen overeen dat alle claims binnen zes maanden na voltooiing van de reis moeten worden ingediend. Alle claims die meer dan zes maanden na de voltooiing van de tour worden ingediend, zijn voor altijd afgewezen en kunnen niet in een ander forum worden vervolgd.

Diverse

Ik begrijp dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om fotografische of andere beelden of opnames te maken van zijn reizen of evenementen, en ik ga er hierbij mee akkoord dat het Bedrijf dergelijke beelden of opnames mag gebruiken voor promotionele en/of commerciële doeleinden, of dergelijk gebruik mag goedkeuren door derden met wie het Bedrijf in zee mag gaan, zonder enige vergoeding aan mij. Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn naam, afbeelding en/of gelijkenis in verband met dergelijke fotografische of andere afbeeldingen in welk gebied dan ook, via welk medium dan ook en voor welk doel dan ook en ik doe afstand van alle aanspraken op compensatie hiervoor. Ik draag hierbij alle rechten, aanspraken en belangen over die ik kan hebben in of op alle media waarin mijn naam, afbeelding en/of gelijkenis door het Bedrijf kan worden gebruikt.

Ik begrijp dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om als deelnemer aan een tocht te weigeren of iemand van een tocht te verwijderen, inclusief personen die naar het oordeel van het Bedrijf niet in staat zijn om aan de fysieke inspanningen en vereisten van deelname aan de tocht te voldoen, personen die naar het oordeel van het Bedrijf afbreuk kunnen doen aan het plezier van de tocht voor anderen, of personen die zich tijdens een dergelijke tocht schuldig hebben gemaakt aan gedrag dat storend, onwettig of anderszins ongeschikt is. Ik ga ermee akkoord om alle schriftelijke en mondelinge veiligheidsregels op te volgen die aan mij worden gepresenteerd door het Bedrijf of de leider/gids, inclusief de eis van het dragen van een helm. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de route, het hotel en de reis als dat nodig of wenselijk is om de kwaliteit van de reis te verbeteren, om tegemoet te komen aan het comfort en welzijn van de gasten, of om te reageren op onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen.

Bewuste en vrijwillige uitvoering

Ik heb de inhoud en juridische gevolgen van deze overeenkomst zorgvuldig gelezen en begrijp deze volledig. Ik begrijp dat dit een wettelijk bindend en afdwingbaar contract is en onderteken het uit vrije wil. Ik ga ermee akkoord dat als een deel nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, de overige delen volledig van kracht blijven. Er kunnen geen toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen worden aangebracht aan het vrijwaringsformulier en hiermee akkoord gaan is een vereiste voor deelname aan de reis.

DOOR HIERONDER AKKOORD TE GAAN, VERKLAAR EN GARANDEER IK DAT IK DE BEVOEGDHEID HEB OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST NAMENS ALLE PERSONEN VAN WIE DEZE OVEREENKOMST OVERWEEGT AFSTAND TE DOEN VAN HUN WETTELIJKE RECHTEN.

Ouder of voogd van een minderjarige

Ik, als ouder of voogd van de hieronder genoemde minderjarige, geef hierbij mijn toestemming voor mijn kind of pupil om deel te nemen aan de reis en ga verder, individueel en namens mijn kind of pupil, akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Wij organiseren zelf begeleide en begeleide wandeltochten op de Tour du Mont Blanc en helpen onze klanten bij het plannen van hun tocht op een van de mooiste routes van Europa.
© Copyright door Tours Du Mont Blanc
Portefeuillebedrijf van World Discovery.